Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước
Đăng ngày 29-08-2019 04:08

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019; thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Nghị định gồm 6 Chương, 67 Điều, gồm:

Chương I: Quy định chung, được quy định tại Điều 1 đến Điều 5;

Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, được quy định tại Điều 6 đến Điều 30;

Chương III: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được quy định tại Điều 31 đến Điều 39;

Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, được quy định tại Điều 40 đến Điều 53;

Chương V: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, được quy định tại Điều 54 đến Điều 64

Chương VI: Điều khoản thi hành, được quy định tại Điều 65 Điều 67.

Đính kèm toàn văn Nghị định số 63/2019/NĐ-CP./.

Thanh tra Sở

Các tin khác