Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo công văn số 4580/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 04-09-2019 03:46

Ngày 20/8/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5621/UBND-SKHĐT về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Công văn số 4580/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, quản lý dự án cần tăng cường thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, trong đó lưu ý:

- Thực hiện đầy đủ chế độ và thời hạn lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Biểu mẫu thực hiện theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư định kỳ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 10 tháng 02 năm sau (đối với báo cáo năm) để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Hình minh họa: Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

- Thực hiện cập nhật thông tin và báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v quy định về báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư thực tế hàng năm các dự án do đơn vị quản lý để tổ chức thực hiện; gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để theo dõi.

- Tăng cường công tác giám sát của cộng đồng; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức các Ban giám sát đầu tư cộng đồng đủ mạnh, góp phần giúp cho tổ chức này hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng được tiếp cận, nghiên cứu thông tin các dự án, công trình sẽ thi công trên địa bàn.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các công trình đã được đưa vào sử dụng (quá trình quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, v.v…) nhằm kịp thời xử lý, khắc phục những bất cập, khó khăn, góp phần phát huy tối đa hiệu quả sử dụng công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư đảm bảo hiệu quả; Bố trí nhân sự tại đơn vị đảm bảo đầy đủ và phù hợp với nhiệm vụ, nội dung thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo nêu trên, tổ chức, cá nhân không thực hiện công tác, giám sát đánh giá đầu tư theo đúng quy định, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/6/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

                                        Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư