Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Đăng ngày 30-09-2019 09:28

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết về định mức cho hoạt động quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công theo điểm đ Khoản 3 Điều 55 của Luật Quy hoạch; định mức cho hoạt động quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; định mức cho hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn; định mức cho hoạt động có tính chất kỹ thuật chuyên ngành tại Phụ lục 2 Luật Quy hoạch.

Định mức quy định tại Thông tư này là định mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.   

Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo 02 giai đoạn:  

1. Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:

a) Định mức cho hoạt động trực tiếp.

b) Định mức cho hoạt động gián tiếp.

2. Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bao gồm:

a) Định mức cho hoạt động trực tiếp.

b) Định mức cho hoạt động gián tiếp.

c) Định mức cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất.

d) Định mức cho hoạt động đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Thông tư quy định định mức cho các hoạt động trực tiếp lập từng loại quy hoạch được quy định cụ thể tại các Phụ lục của Thông tư. Đồng thời, cũng quy định rõ định mức cho các hoạt động gián tiếp trong lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch và lập hợp phần quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

a) Lựa chọn tổ chức tư vấn.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến.

c) Tổ chức thẩm định.

d) Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

đ) Công bố quy hoạch; khảo sát thực tế.

g) Quản lý chung.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

Văn phòng Sở

Các tin khác