Đề án “Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030”
Đăng ngày 16-10-2019 01:13

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND (tải về) về việc phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030”.

Mục tiêu tổng quát của đề án là huy động nguồn lực xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo – khoa học- công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của Khu CNC Đà Nẵng vào GRDP của thành phố đạt tối thiểu 10% và đến năm 2030, đạt tối thiểu 15%.

Quan điểm phát triển của đề án, Khu công nghệ cao Đà Nẵng (KCNC) là cơ sở quan trọng để Nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây nguyên; đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của Khu CNC, trong đó tập trung vào hai mũi nhọn: sản xuất CNC; nghiên cứu- phát triển, ươm tạo - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo. Khu Công nghệ cao Đà Nẵng ưu tiên tiếp cận, theo sát xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực CNC phù hợp; ưu tiên thu hút dự án đầu tư có quy mô vốn trên 100 triệu đô la Mỹ, khuyến khích đạt tối thiểu 15 triệu đô la Mỹ/1 ha.

Đồng thời, đề án đề ra 05 cơ chế, chính sách phát triển KCNC Đà Nẵng đến năm 2030 (như: định hướng cơ chế, chính sách; Chính sách phát triển khoa học và công nghệ; chính sách thu hút đầu tư; chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực và cơ chế quản lý nhà nước) và 07 nhóm giải pháp để thực hiện, bao gồm: 1) Hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy hoạt động của Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng, 2) Quy hoạch và công tác quản lý quy hoạch của KCNC; 3) Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phân khu, đồng bộ hạ tầng giao thông; 4) Hợp tác quốc tế; 5) Tăng cường liên kết giữa KCNC với các chủ thể liên quan; 6) Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và cuối cùng là Xúc tiến đầu tư.

Đến năm 2030, Đề án đặt ra 05 chương trình, đề án ưu tiên thực hiện như: đề án đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trọng điểm vào KCNC; Chương trình liên kết với các doanh nghiệp trong các khu công nghệ, khu kinh tế; đề án triển khai hoạt động nghiên cứu – phát triển, ươm tạo – khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo; đề án phát triển và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại KCN Đà Nẵng đến năm 2030 và chương trình liên kết giữa KCNC và các trường đại học/viện nghiên cứu. Đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, đề án: Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đề án; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện đề án./.

Văn phòng Sở

Các tin khác