Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2018
Đăng ngày 23-10-2019 04:03

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai nhiệm vụ “Tổ chức rà soát, đánh giá, lượng hóa những đóng góp của lĩnh vực khoa học và công nghệ vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố”, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2018.

Sáng ngày 22/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2018 với sự tham gia của đại diện các Sở, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương; Cục Thống kê thành phố; Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại Hội thảo, Đại diện Viện Năng suất Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2018” với các nội dung chính: (1) Một số vấn đề chung về năng suất lao động và phương pháp tính các chỉ tiêu năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP); (2) Tính toán, đánh giá thực trạng và phân tích biến động NSLĐ của Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2018; (3) Tính toán và đánh giá, phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP của Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2018; (4) Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng suất góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế Đà Nẵng trong những năm tới.

Sau khi nghe Đại diện Viện Năng suất Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, đại diện các Sở, ngành, Cục Thống kê thành phố và Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã có nhiều ý kiến góp ý, theo đó, Cục Thống kê thành phố nhất trí với cách tiếp cận và phương pháp tính toán tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) được nêu trong Báo cáo, bên cạnh đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các số liệu về GRDP nhằm thống nhất với số liệu trong Niên giám thống kê thành phố đã ban hành; sử dụng hệ số đóng góp của lao động (β) từ bảng cân đối liên ngành IO năm 2012 Tổng Cục Thống kê đang áp dụng; nghiên cứu bóc tách đóng góp của vốn ngân sách nhà nước trong tăng trưởng GRDP, đồng thời khẳng định TFP không phải là chỉ số lượng hóa đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP mà là chỉ số tổng hợp của nhiều yếu tố. Các ý kiến cho rằng Báo cáo chưa phân tích được tác động của các yếu tố về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chất lượng lao động… đến tăng trưởng kinh tế, do đó các giải pháp nhằm nâng cao năng suất góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố được đề ra trong Báo cáo còn chung chung, chưa có cơ sở để đề ra các giải pháp cụ thể. Các đại biểu tham dự đặt ra vấn đề có thể sử dụng TFP để xác định mức độ đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP của thành phố không và đây cũng là vấn đề mà lãnh đạo thành phố đang rất quan tâm, các đại biểu đề nghị xây dựng một phương pháp luận để có thể tính toán được đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP.

Đại diện Viện Năng suất Việt Nam đã giải trình các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội thảo, theo đó cho rằng để lượng hóa được những đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP thì phải có điều kiện và nguồn thông tin đầu vào, mà hiện tại thì có những yếu tố chưa có đầy đủ thông tin.

Tóm lại, Báo cáo đã nghiên cứu, trình bày được phương pháp và cách tính năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP, từ đó phân tích biến động của năng suất lao động và biến động của tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP thành phố giai đoạn 2011-2018; những kết quả nghiên cứu đó bước đầu giúp cho những  người làm công tác chuyên môn nắm được tổng quan về thực trạng và biến động năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP của thành phố trong giai đoạn vừa qua, góp phần thực hiện đánh giá chất lượng tăng trưởng của thành phố. Tuy nhiên, Báo cáo mới dừng lại ở việc tính toán và đánh giá đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng GRDP của thành phố chứ chưa đánh giá và lượng hóa được những đóng góp của lĩnh vực khoa học và công nghệ vào tăng trưởng thành phố như yêu cầu của Lãnh đạo thành phố đã đề ra./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch