Thành phố Đà Nẵng phê duyệt 09 dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi các di tích trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 26-10-2019 02:55

Nhằm chống xuống cấp, hư hỏng; đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích trên địa bàn thành phố,  UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 4699/QĐ- UBND ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  bảo tồn, tu bổ và phục hồi 05 di tích  gồm  Đình nại Hiên Đông, Nhà thờ tộc Đinh, Nhà thờ tập linh nghề cá làng Thanh Khê, Nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng, di tích Đình Phước Hưng với tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng;  Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Miếu cây Sung với tổng mức đầu tư 1,95 tỷ đồng; Quyết định số 4632/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Phước Trường với tổng mức đầu tư 4,1 tỷ đồng; Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cẩm Toại với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng; Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên với tổng mức đầu tư 3,4 tỷ đồng.

Tất cả các công trình trên đầu được đầu tư  bằng nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021. Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án các công trình trên.

Phòng Khoa giáo văn xã

Các tin khác