Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đăng ngày 29-10-2019 11:09

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị Khóa XII đã xác định mục tiêu “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc”, và giao:

+ Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, việc cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết”;

+ Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét, xử lý các kiến nghị, đề xuất của thành phố Đà Nẵng; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể cho thành phố Đà Nang theo thẩm quyền.

Ngày 09/4/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2851/VPCP-QHĐP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giao các bộ, cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

(1) Về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể cho thành phố Đà Nẵng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2019;

(2) Về đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị: giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2019;

Ngày 15/7/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6278/VPCP-KTTH, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 về nội dung xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào trong Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và Chính phủ năm 2019.

Thành phố đã phối hợp, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương về nội dung của dự thảo Nghị quyết. Ngày 19/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 6851/TTr-BKHĐT về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 7365/BC-BKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 và Tờ trình số 6851/TTr-BKHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019, theo đó thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.       

Tại Nghị quyết số 93/NQ-CP nêu trên, Chính phủ cũng đã giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV về việc bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin khác