UBND thành phố ban hành Quyết định quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-11-2019 07:54

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ trước đến nay, công tác giám sát các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (Viết tắt là FDI) trên địa bàn thành phố không bài bản, từng cơ quan chuyên ngành có kế hoạch kiểm tra riêng lẻ, chưa có tính chất liên ngành nên chưa phát huy tốt tính phối hợp trong việc kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố. Theo đó Quy chế này quy định các sở chuyên ngành, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng, Công an thành phố và UBND các quận, huyện phối hợp với các cơ quan đăng ký đầu tư theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với các dự án FDI hoạt động trên địa bàn thành phố.

Quy chế được ban hành làm cơ sở để các ngành phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động của dự án đầu tư FDI một cách bài bản, toàn diện hơn và đảm bảo theo Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Việc kiểm tra tránh chồng chéo đảm bảo giúp cho dự án hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý các dự án hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công tại Quy chế nêu trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá dự án đầu tư (việc đánh giá tổng thể đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP). Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này, tổ chức phổ biến, triển khai cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố (đính kèm Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND thành phố).

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác