Thông báo V/v đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-11-2019 08:51

Qua công tác theo dõi quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì doanh nghiệp có hoạt động đầu tư tại Việt Nam được thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 đều có một số hạn chế, thiếu sót và vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện việc tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo phải đầy đủ, trung thực và chính xác;

- Thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu; Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Đà Nẵng (Phòng ĐKKD) để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. 

- Gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Vốn điều lệ: Thực hiện đăng ký thay đổi với Phòng ĐKKD khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký; định giá tài sản góp vốn đúng thực tế.

- Thực hiện đúng thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cư trú tại Việt Nam hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam.

- Tổ chức, quản lý doanh nghiệp:

+ Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;

+ Bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn và đảm bảo điều kiện;

+ Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty, cổ phiếu cho cổ đông; lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;

+ Lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

2. Về dự án đầu tư

- Thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư và Báo cáo trung thực về hoạt động đầu tư.

- Trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và luật chuyên ngành.

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư và phải đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư.

- Thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện; nếu tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có vướng mắc, phát sinh hoặc phản ánh xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

- Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp: ông Đoàn Việt Tiến – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở - điện thoại: 0236.3821755, Tầng 6 – Trung tâm hành chính thành phố - số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Lĩnh vực dự án đầu tư: ông Phạm Đình Thành Hoàng – Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân thuộc Sở - điện thoại: 0236.3891352, Tầng 5 – Trung tâm hành chính thành phố - số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp và dự án đầu tư: ông Võ Thành Cương – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng – điện thoại: 0236.3835111-0905059599, Tầng 6 – Trung tâm hành chính thành phố - số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khẩn trương rà soát và tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

Thanh tra Sở

Các tin khác