Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hai tháng cuối năm 2019
Đăng ngày 15-11-2019 08:37

Ngày 13/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá, nhận định lạc quan về phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng thấp. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI bình quân 10 tháng tăng 2,48%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 7,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng 7,4%, xuất siêu đạt 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,2%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,9%). Cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4,%. Khu vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức trước những biến động khó lường của thị trường thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại và suy giảm tăng trưởng, thương mại, đầu tư quốc tế. Nội tại nền kinh tế nước ta còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp. Tăng trưởng một số ngành công nghiệp động lực giảm. Giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh. Môi trường kinh doanh của Việt Nam mặc dù tiếp tục được cải thiện nhưng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng của Việt Nam giảm 1 bậc so với năm 2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và hoàn tất thủ tục giải thể tăng so với cùng kỳ. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một số vấn đề xã hội phát sinh gây lo lắng, bức xúc dư luận trong xã hội như: đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp, lừa đảo đất đai, ô nhiễm không khí...

Trong hai tháng cuối của năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm tháo gỡ, xử lý kịp thời những vướng mắc, hoàn thành thắng lợi toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, tạo dư địa chính sách cho năm 2020; tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế; cải cách hành chính, tiếp tục cắt, giảm thực chất điều kiện kinh doanh không cần thiết. Trong đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thị trường tiền tệ quốc tế, đánh giá, dự báo tác động để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Quyết liệt triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là những ngân hàng thương mại yếu kém, giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc triển khai Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Khẩn trương trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Chiến lược thu hút FDI theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ Giao thông vận tải, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch, trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2019. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019.

Chính phủ yêu cầu đối với kỳ họp Quốc hội, các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi, nắm bắt những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, kịp thời cung cấp thông tin, trả lời, giải trình đầy đủ, cụ thể.

Về việc ứng trước kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, Chính phủ thống nhất ứng trước 24,12 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hệ thống kiểm tra, kiểm soát an ninh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối trong kế hoạch đầu tư năm 2020 để thu hồi số vốn ứng trước của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Chính phủ thống nhất: Đối với việc giao kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2019, cho phép bố trí kế hoạch năm 2020 cho những dự án sử dụng nguồn dự phòng chung, dự phòng 10% tại bộ, ngành, nguồn điều chỉnh nội bộ, nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia có quyết định đầu tư, quyết định chuẩn bị đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31/10/2019; các dự án khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư công. Đối với việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2020 thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định trước ngày 30/11/2019 trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháng 10/2019, các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo để hoàn thành 40/373 đề án nợ đọng. Đồng thời bảo đảm tiến độ Chương trình công tác tháng 11 (58 đề án), tháng 12 năm 2019 (79 đề án).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện 10 Nghị định còn nợ đọng, không để nợ kéo dài và tạo khoảng trống pháp lý. Chủ động xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 16 Nghị định trước ngày 15/11/2019 để có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, ban hành 12 Nghị định trước ngày 15/5/2020 để có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và 33 Thông tư của các Bộ.

Về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Tổ công tác tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử theo kế hoạch./.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư