Thông báo Kế hoạch dự kiến tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2020
Đăng ngày 13-01-2020 09:13

Ngày 27/12/2019, Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 1331/TB-QLĐT thông báo kế hoạch dự kiến thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2020. Cụ thể:

Kỳ thi

Địa điểm tổ chức thi

Thời gian tổ chức thi

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký thi

Hạn cuối nộp chi phí dự thi

Hạn cuối đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Hạn cuối đăng tải danh sách chia phòng thi (có gán số báo danh)

24

TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng

21/3/2020

18/02/2020

21/02/2020

10/3/2020

17/3/2020

25

TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Khánh Hòa

23/5/2020

21/4/2020

24/4/2020

12/5/2020

19/5/2020

26

TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ

25/7/2020

23/6/2020

26/6/2020

14/7/2020

21/7/2020

27

TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng

26/9/2020

25/8/2020

28/8/2020

15/7/2020

22/9/2020

28

TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng

21/11/2020

20/10/2020

23/10/2020

10/11/2020

17/11/2020

 

- Đối với kỳ thi ngày 23/5/2020 sẽ bao gồm thi chứng chỉ đấu thầu chung và thi 01 loại chứng chỉ. Đối với các kỳ thi còn lại nêu trên đều dành cho các thí sinh đăng ký thi chứng chỉ đấu thầu chung (gồm chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn; xây lắp, hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn).

- Thông tin chi tiết về nộp chi phí dự thi sẽ được thông báo cụ thể trong từng kỳ thi và được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại đại chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và http://cchn.mpi.gov.vn.

- Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức thi, Cục Quản lý Đấu thầu sẽ thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và http://cchn.mpi.gov.vn.

                                                                  Kính thông báo.

                                        Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác