Thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 13-02-2020 07:54

Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng hết hiệu lực thi hành. Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT đạt hiệu quả, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 442/UBND-TĐGSĐT ngày 21/01/2020 chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, điều hành dự án; UBND các quận, huyện; các Sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách, theo dõi lĩnh vực đấu thầu nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.

2. Thực hiện nghiêm túc việc phát hành và đăng tải thông tin về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng.

b) Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước khi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí thì nhà thầu không phải nộp khoản tiền này.

3. Đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

a) Năm 2020:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

b) Năm 2021:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

c) Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

(Trường hợp các đơn vị khi áp dụng theo hạn mức quy định tại Thông tư vẫn chưa đảm bảo tỷ lệ hằng năm về tổng số lượng các gói thầu và tổng giá trị các gói thầu; đề nghị các đơn vị xem xét bổ sung các gói thầu ngoài hạn mức quy định triển khai theo hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đạt tỷ lệ quy định tại Thông tư).

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu trong năm đơn vị không đạt các tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định../.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư