Thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-04-2020 14:07

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và thành phố, đảm bảo cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được tiếp cận đầy đủ thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi, các văn bản quy phạm pháp luật quy định và đơn vị làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý cho doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến các Sở, ban, ngành, Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố một số nội dung sau:

1. Thông tin đầu mối Sở, ngành, đơn vị trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

2. Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thông tin đầu mối Sở, ngành, đơn vị trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo Phụ lục kèm Công văn này đến các doanh nghiệp là thành viên thuộc Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý bằng nhiều hình thức đa dạng.

THÔNG TIN ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT

Chính sách, hỗ trợ

doanh nghiệp

(1)

Văn bản quy định

(2)

Thông tin đầu mối hướngtiếp nhận và xử lý hồ sơ

(3)

I

Các chính sách                                 

1

Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức (doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể có 100% vốn đầu tư trong nước) vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố

- Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (Tải về)

- Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 bổ sung “Dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế trong khu đô thị và khu dân cư theo danh mục tuyến đường cụ thể do UBND thành phố phê duyệt” vào danh mục các dự án được hỗ trợ lãi suất. (Tải về)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân (ĐT: 02363 891 352)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Phạm Đình Thành Hoàng - Trưởng phòng (ĐT: 0905 552 257, email: hoangpdt1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Phạm Nguyên Tịnh (SĐT: 0905 005 229, email: tinhpn@danang.gov.vn)

2. Sở Tài chính (xử lý cấp kinh phí hỗ trợ sau khi UBND thành phố phê duyệt)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Ngân sách  (ĐT: 02363 821 460)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Hồ Ngọc Phương - Trưởng phòng (ĐT: 0905 220 202, email: phuonghn@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Bà Phạm Thị Mai Trang (ĐT: 0905 059 125, email: trangptm@danang.gov.vn)

2

Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp

 

- Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022. (Tải về)

1. Cục Thuế thành phố (tiếp nhận, xử lý hồ sơ được hưởng chính sách)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế chủ trì xử lý hồ sơ (ĐT: 02363 835 573, email: nvdtpc.dan@gdt.gov.vn)

- Lãnh đạo Phòng trực tiếp phụ trách: Ông Phạm Đình Sáu - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0935 414 969, email: pdsau.dan@gdt.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp: Ông Lê Đình Sơn (ĐT: 0905 076 799, email: ldson.dan@gdt.gov.vn)

+ Về chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Ông Phạm Văn Hiền (ĐT: 0346 255 828, email: pvhien.dan@gdt.gov.vn

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân (ĐT: 02363 891 352)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Phạm Đình Thành Hoàng - Trưởng phòng (ĐT: 0905 552 257, email: hoangpdt1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Phan Quốc Huy (ĐT: 0906 632 223, email: huypq@danang.gov.vn)

3

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

- Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố; (Tải về)

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố. (Tải về)

Sở Khoa học và Công nghệ

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghệ (ĐT: 02363 887 429)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Lê Thị Thục - Trưởng phòng (ĐT: 0983 090 135, email: thuclt2@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Ông Đinh Hữu Tuyến (ĐT: 0918 388 744, email: tuyendh@danang.gov.vn)

+ Bà Trần Thị Thùy Dương (ĐT: 0976 135 573, email: duongttt1@danang.gov.vn)

4

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; xuất khẩu; ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. (Tải về)

- Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho vay đối với 05 lĩnh vực ưu tiên được thực hiện tại 57 Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố (Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng là cơ quan chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tuân thủ và triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước)

(Đính kèm danh sách 57 Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 20/4/2020).

5

Chính sách cho vay đầu tư

- Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; (Tải về)

- Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố về việc lập danh mục các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng; (Tải về)

- Quyết định số 33/QĐ-HĐQL ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 26/QĐ-HĐQL ngày 23/6/2015 về quy định lãi suất cho vay đầu tư tại Quỹ và các Quy chế, Quy trình cho vay, thẩm định, giải ngân tại Quỹ. (Tải về)

Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố

- Phòng chuyên môn hướng dẫn, thu thập hồ sơ vay vốn ban đầu: Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển (ĐT: 02363 888 744)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Trưởng phòng (email: hungnp3@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Hoàng Ngọc Đông Hải (email: haihnd@danang.gov.vn)

6

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo và giải quyết việc làm

- Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thành phố quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Dạy nghề

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0983 984 327, email: maintt3@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Lê Quang Huy (ĐT: 0903 259 540, email: huylq@danang.gov.vn)

7

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về xuất khẩu phần mềm

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND thành phố về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Sở Thông tin và Truyền thông

- Phòng Chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Lê Thị Hồng Ngọc (ĐT: 0935 862 860, email: ngoclth@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Bà Mai Thị Hồng Nhung (ĐT: 0935 666 909, email: nhungmth@danang.gov.vn)

8

Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin

- Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Sở Thông tin và Truyền thông

- Phòng Chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Lê Thị Hồng Ngọc - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0935 862 860, email: ngoclth@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Bà Mai Thị Hồng Nhung (ĐT: 0935 666 909, email: nhungmth@danang.gov.vn)

9

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung 

- Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(Tải về)

Sở Thông tin và Truyền thông

- Phòng Chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Lê Thị Hồng Ngọc - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0935 862 860, email: ngoclth@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Bà Mai Thị Hồng Nhung (ĐT: 0935 666 909, email: nhungmth@danang.gov.vn)

10

Chính sách ưu đãi trong khu công nghệ cao (ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các chính sách liên quan khác)

- Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng; (Tải về)

- Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (Tải về)

- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thành phố ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng; (Tải về)

- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND thành phố về việc Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 2018; (Tải về)

- Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018  của Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng là thể chế mang tính riêng cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng. (Tải về)

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (ĐT: 02363 810 422)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Nguyễn Xuân Đại - Trưởng phòng (ĐT: 0905 117 212, email: dainx1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Ông Mai Xuân Nhật - Chuyên viên (ĐT: 0935 336 233, email: nhatmx@danang.gov.vn)

+ Bà Nguyễn Thị Thiên Hương - Chuyên viên (ĐT: 0935 347 377, email: huongntt7@danang.gov.vn)

+ Ông Phạm Thái Hà - Chuyên viên (ĐT: 0984 288 104, email: hapt10@danang.gv.vn)

11

Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác hải sản xa bờ hiệu quả, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam

- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; (Tải về)

- Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; (Tải về)

- Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025. (Tải về)

Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý: Phòng Quản lý khai thác thủy sản

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Hoàng Quang Minh - Trưởng phòng (ĐT: 0983 044 335, email: minhhq@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý:

+ Ông Phạm Văn Dũng (SĐT: 0903 246 859, email: dungpv3@danang.gov.vn)

+ Ông Phan Văn Vải (ĐT: 0905 660 884, email: vaipv@danang.gov.vn)

12

Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về chính sách khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý: Phòng Kế hoạch và Tài chính

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0905 277 056, email: khanhlq@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Trần Nguyễn Khoa (ĐT: 0905 888 341, email: khoatn@danang.gov.vn)

13

Chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng cây gỗ lớn

- Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý: Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0901 157 939, email: hienltt3@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Bà Đặng Thị Tuyết Quỳnh (ĐT: 0986 951 446, email: quynhdtt1@danang.gov.vn)

14

Chính sách khuyến công

- Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn. (Tải về)

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp (ĐT: 02363 898 277)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng (ĐT: 0905 590 777, email: yenhtn1@danang.gov.vn)

- Cán bộ tiếp nhận, xử lý: Bà Nguyễn Thùy Nhung - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0905 212 676, email: nhungnt1@danang.gov.vn)

15

Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm

- Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND thành phố về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Tải về)

Sở Công Thương

Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp (ĐT: 02363 898 277)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng (ĐT: 0905 590 777, email: yenhtn1@danang.gov.vn)

- Cán bộ tiếp nhận, xử lý: Bà Nguyễn Thùy Nhung - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0905 212 676, email: nhungnt1@danang.gov.vn)

16

Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

- Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND thành phố quy định về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. (Tải về)

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp (ĐT: 02363 898 277)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng (ĐT: 0905 590 777, email: yenhtn1@danang.gov.vn)

- Cán bộ tiếp nhận, xử lý: Bà Phan Thị Hiệp - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0905 220 176, email: hieppt1@danang.gov.vn)

17

Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng (Tải về)

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Thương mại (ĐT:  02363 822 525)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Đoàn Ngọc Minh - Trưởng phòng (ĐT: 0905 009 259, email: minhdn1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Đỗ Như Hồng Quân (ĐT: 0943 618 565, quandn@danang.gov.vn)

 

II

Một số hỗ trợ khác

1

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (Tải về)

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  (Tải về)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐT: 02363 821 755)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Đoàn Việt Tiến - Trưởng phòng (ĐT: 0914 038 884, email: tiendv@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Huỳnh Bá Minh Đức (ĐT: 0905 220 017, email: duchbm@danang.gov.vn)

2

Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn về chính sách, thủ tục lập, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hỗ trợ đào tạo miễn phí về xây dựng doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu, hiểu và thu hút khách hàng

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;  (Tải về)

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  (Tải về)

 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng (Sở Kế hoạch và Đầu tư) (ĐT: 02363 835 119)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Võ Thành Cương - Giám đốc Trung tâm (ĐT: 0905 059 599, email: cuongvt@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Lê Bá Huy (ĐT: 0914 102 669, email: huylb@danang.gov.vn)

3

Đề án Hỗ trợ phát triển thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ưu tiên

- Quyết định số 9108/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ưu tiên của thành phố Đà Nẵng Đến năm 2020. 

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp (ĐT 02363 898 277)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng (ĐT: 0905 590 777, email: yenhtn1@danang.gov.vn)

- Cán bộ tiếp nhận, xử lý: Bà Nguyễn Thùy Nhung - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0905 212 676, email: nhungnt1@danang.gov.vn)

4

Chương trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

- Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm ưu tiên của thành phố. (Tải về)

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Thương mại (ĐT:  02363 822 525)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Đoàn Ngọc Minh - Trưởng phòng (ĐT: 0905 009 259, email: minhdn1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Đỗ Như Hồng Quân (ĐT: 0943 618 565, quandn@danang.gov.vn)

5

Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử

 

- Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Công Thương

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý Thương mại (ĐT:  02363 822 525)

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Đoàn Ngọc Minh - Trưởng phòng (ĐT: 0905 009 259, email: minhdn1@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Ông Đỗ Như Hồng Quân (ĐT: 0943 618 565, quandn@danang.gov.vn)

6

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

- Kế hoạch số 8925/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ

- Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ: phòng Quản lý Công nghệ

- Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: Ông Võ Đức Anh - Phó Trưởng phòng (ĐT: 0908.835.853, email: anhvd@danang.gov.vn)

- Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: Trần Ngọc Oanh (ĐT: 0985 632 717, email: oanhtn@danang.gov.vn)

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

 

Các tin khác