Thanh tra Chính phủ công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Đăng ngày 04-05-2020 07:18

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 tại địa chỉ: http://www.thanhtra.gov.vn. Việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 được thực hiện theo 2 bước:

- Bước thứ nhất (Tự đánh giá): Việc tự đánh giá công tác PCTN trong phạm vi địa phương được thực hiện bởi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng hợp số liệu, thu thập hồ sơ tài liệu minh chứng, thiết lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện bảng tự chấm điểm theo quy định của Bộ chỉ số được ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Bước thứ hai (Rà soát, thẩm tra kết quả tự đánh giá): Thanh tra Chính phủ căn cứ trên hồ sơ đánh giá, báo cáo tự đánh giá, bảng điểm tự chấm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hồ sơ tài liệu, số liệu minh chứng rà soát, thẩm tra lại điểm tự chấm của địa phương. Quá trình rà soát, thẩm tra yêu cầu có sự tương tác, trao đổi thường xuyên giữa Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và Tổ công tác đánh giá của địa phương nhằm đánh giá một cách quan nhất đối với điểm của từng chỉ số của Bộ chỉ số. Sau khi có kết quả thẩm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ tổng hợp, xây Báo cáo đánh giá chung toàn quốc.

Theo đó, nội dung phần kết quả đánh giá gồm 5 nội dung: i) Đánh giá tổng quát công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 và ii) kết quả phân tích đánh giá 4 nội dung thành phần bao gồm: (1) Công tác quản lý nhà nước về công tác PCTN , (2) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, (3) Việc phát hiện các hành vi tham nhũng và (4) Việc xử lý các hành vi tham nhũng.

Qua kết quả công bố, thành phố Đà Nẵng đạt điểm chuẩn của một số chỉ số thành phần đánh giá cụ thể như sau:

- Điểm quản lý nhà nước về công tác PCTN: (i) công tác thanh tra, kiểm tra: 7.00/7.00 điểm, (ii) thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN: 1.00/1.00 điểm;

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa: (i) việc thực hiện công khai, minh bạch: 9.00/9.00 điểm, (ii) việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức: 2.00/2.00 điểm; (iii) xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 2.00/2.00 điểm và xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan. đơn vị 4.00/4.00 điểm;

- Điểm công tác phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý hành vi tham nhũng: (i) qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng 4.00/4.00 điểm; (ii) xử lý hình sự 10.00/10.00 điểm.

Qua báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, Thanh tra Chính phủ còn một số điểm cần lưu ý đối với các địa phương cụ thể như sau:

Một là, Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh còn chưa đạt yêu cầu, khoảng cách giữa các địa phương chưa đồng đều, còn khoảng cách xa nhau. Tình trạng này phản ánh thực chất về nhận thức và biện pháp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giữa các địa phương có sự khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng ở các địa phương có sự khác biệt lớn.

Hai là, Về công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở cấp tỉnh được triển khai tương đối đồng đều, mức độ đáp ứng yêu cầu khá cao nhưng không phải không có sự khác biệt giữa các địa phương và cũng bộc lộ những vấn đề cần phải giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp tỉnh mới triển khai thực hiện các chỉ đạo từ Trung ương, những chỉ đạo xuất phát từ thực tiễn của địa phương chưa rõ nét; cho thấy sự chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo đối với công tác PCTN ở địa phương còn hạn chế: thiếu chương trình, kế hoạch phối hợp hành động đồng bộ; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa có sự sáng tạo, các đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về phòng, chống tham nhũng chưa cao.

Ba là, Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đầy đủ tuy nhiên mức độ thực hiện ở các địa phương còn khác nhau; hiệu quả thực hiện giữa các giải pháp còn khoảng cách. Việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm yêu cầu; vẫn còn nhiều nội dung định mức, tiêu chuẩn, chế độ chưa phù hợp với thực tế, việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chưa thường xuyên; Mục tiêu của việc kê khai tài sản chưa đạt được yêu cầu do công tác xác minh chưa được quan tâm; Việc chuyển đổi vị trí công tác chưa được chú trọng.

Bốn là, Phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn là khâu yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương, giữa các địa phương cũng có khoảng cách lớn, thậm chí có một số địa phương đạt 0 điểm ở nội dung này. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng thông qua giải quyết tố cáo hiệu quả thấp, nhìn chung việc phát hiện tham nhũng ở các địa phương chủ yếu qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử cũng như qua phát hiện của báo chí, qua dư luận xã hội.

(Tham khảo nguồn: Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ)

Thanh tra Sở

Các tin khác