Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Đăng ngày 07-05-2020 04:15

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đính kèm toàn văn Nghị định số 32/2020/NĐ-CP tại đây). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020.

 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và sửa đổi, bổ sung một số điều cụ thể như:

Một là, Quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Hai là, Xem xét đánh giá tình hình thi hành pháp luật;

Ba là, Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Bốn là, Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

Năm là, Phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật…

(Tham khảo nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác