Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo một số tuyến đường, xử lý thoát nước Sư đoàn 372
Đăng ngày 14-05-2020 03:58

Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo một số tuyến đường, xử lý thoát nước Sư đoàn 372 tại Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 với một số thông tin cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư kiêm quản lý: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Loại công trình: Nhóm C, công trình HTKT, cấp IV.

- Địa điểm thực hiện: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung quy mô được phê duyệt: Đầu tư một số tuyến đường, xử lý thoát nước khu vực Sư đoàn 372 nhằm mục đích giải quyết tình trạng ngập úng do việc nâng cao trình xây dựng tuyến đường vào Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ra vào làm việc tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

- Tổng mức dự toán được phê duyệt: 12.462.582.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm tám mươi hai ngàn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

 Trên cơ sở Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

Các tin khác