Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp hạng mục Giao thông, thoát nước đoạn Km 10+290,04 - Km 20+005,3 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601
Đăng ngày 21-05-2020 02:31

Ngày 12/5/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp hạng mục Giao thông, thoát nước đoạn Km 10+290,04 - Km 20+005,3 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601. Gói thầu này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 5551/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601.

- Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục Giao thông, thoát nước đoạn Km 10+290,04 - Km 20+005,3.

- Giá gói thầu: 75.906.783.000 đồng.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên 17.

- Giá trúng thầu: 75.605.874.428 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, sau trăm lẻ năm triệu, tám trăm bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm hai mươi tám đồng). Đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 440 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và nguồn vốn của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác