Phê duyệt Đề án mua sắm phòng máy tính phục vụ dạy học môn Tin học ở các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Đăng ngày 26-08-2020 03:13

Ngày 17/8/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án mua sắm phòng máy tính phục vụ dạy học môn Tin học ở các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).

Quy mô đầu tư của Đề án: Đầu tư 147 phòng máy tính cho các trường phổ thông, các trung tâm GDTX nhằm đảm bảo cơ số máy tính/học sinh và dạy học môn Tin học với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 97,64 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện Đề án trong 02 năm 2020-2021.

Đề án cũng đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp sau: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục;  tăng cường trách nhiệm của các cấp giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án./.   

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác