Thông báo triển khai thực hiện NĐ số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn
Đăng ngày 20-11-2020 09:24

Thực hiện Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp”. Đồng thời, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Kể từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Nội dung Nghị định số 122/2020/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://dpi.danang.gov.vn), chuyên mục “Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp”.

Mọi thắc mắc cần giải đáp đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 6 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3821755.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để tổ chức, công dân và doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm