Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (Tháng 10/2020)
Đăng ngày 26-11-2020 03:16

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014; trên cơ sở phối hợp với cơ quan thuế và căn cứ vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 26 doanh nghiệp (tổng vốn đăng ký 39.860.000.000 đồng) vi phạm quy định nêu trên (danh sách đính kèm).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp được biết./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm

Các tin khác