Tiếp nhận dự án Tập huấn về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh do Tổ chức GIZ tại Việt Nam tài trợ
Đăng ngày 28-12-2020 02:58

Trong tháng 12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận dự án Tập huấn về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Tập huấn về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet).

6. Mục tiêu của dự án: Tổ chức một khóa tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời.

7. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức một khóa tập huấn trong 06 ngày cho 08 cán bộ của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh. Trong đó, có 04 ngày về lý thuyết và 02 ngày thực hành trên tuyến đường du lịch tại Bán đảo Sơn Trà (tuyến từ Yết Kiêu – nhà Vọng Cảnh – Tiên Sa). Dự kiến có khoảng 84 người tham gia trong 02 ngày thực hành gồm học sinh Tiểu học, học sinh Trung học, sinh viên, người dân và giáo viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- In 1.000 cuốn tài liệu để giới thiệu về đa dạng sinh học Bán đảo Sơn Trà (tài liệu tham khảo phù hợp cho học sinh cấp tiểu học).

8. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

9. Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 12/2020.

10. Kinh phí tài trợ: 172.239.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Tập huấn về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời cho cán bộ Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tài trợ. Dự án này sẽ sẽ giúp nâng cao năng lực cho nhân sự của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác