Thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn 1000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn theo hình thức PPP
Đăng ngày 25-12-2020 03:18

Ngày 09/12/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 có Nghị quyết số 333/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng, trong đó quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn 1000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn theo hình thức PPP. Nội dung cụ thể của dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng theo hình thức PPP.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Nhóm dự án: Nhóm B, công trình xử lý rác thải.

4. Nội dung và quy mô đầu tư

a) Quy mô, công suất dự án

- Công suất thiết kế: 1.000 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt; sau khi đốt thu được điện năng, tro bay và rỉ lò để sản xuất gạch không nung; Mùn hữu cơ được tái chế sản xuất thành phân bón hữu cơ; Rác thải nhựa được tái chế thành hạt nhựa; viên đốt nhiên liệu RDF

b) Yêu cầu về kỹ thuật

Công nghệ tổ hợp, gồm Phân loại - Phân loại - Xử lý các thành phần rác sau phân loại - Xử lý chất thải thứ cấp; có tính chất tuần hoàn tài nguyên (tận thu những giá trị của chất thải để tái tạo tài nguyên); hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất (điện, nước...); có khả năng tăng công suất.

5. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích dự án 29.059 m2; trong đó, diện tích xây dựng nhà máy là 12.597 m2

6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 823.526.657.000 đồng

7. Nguồn thu từ dự án

Nguồn thu: doanh thu từ sản phẩm sau xử lý rác (Phân compost, Hạt nhựa, Viên đốt nhiên liệu, Gạch không nung, Kim loại bán cho cơ sở tái chế) và doanh thu từ dịch vụ xử lý rác thải.

8. Loại hợp đồng dự án đề xuất: Hợp đồng BLT (Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao)

9. Thời gian hợp đồng dự án: không quá 25 năm, kể từ ngày Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đó, thời gian thực hiện dự án: không quá 02 năm.

10. Phần tham gia của Nhà nước

- Công trình phụ trợ:

Các hạng mục GPMB, hạ tầng kỹ thuật và san nền khu đất dự án Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn làm cơ sở để kêu gọi Nhà đầu tư thực hiện dự án

- Vốn thanh toán cho nhà đầu tư:

Vốn thanh toán cho nhà đầu tư được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BLT.

Phòng Kinh tế đối ngoại