Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp trong tháng 10/2020
Đăng ngày 28-12-2020 03:27

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014; trên cơ sở phối hợp với cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp do doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký hoặc vi phạm nghĩa vụ về thuế (danh sách đính kèm).

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, nếu Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo về việc tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp theo yêu cầu tại Thông báo thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp được biết và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm

Các tin khác