Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
Đăng ngày 30-12-2020 01:43

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8413/UBND-ĐTĐT ngày 21/12/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu triển khai nội dung Công văn số 8320/BKHĐT-QLĐT ngày 16/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trình UBND thành phố trước ngày 20/01/2020 để xem xét, duyệt ký văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/01/2020.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8320/BKHĐT-QLĐT ngày 16/12/2020 nêu trên và các Phụ lục, Biểu mẫu đính kèm, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 của đơn vị mình, cụ thể theo các nội dung như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

- Tổng hợp chung kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển và dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu; theo hình thức lựa chọn nhà thầu; theo phân loại dự án.

- Tổng hợp kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm theo lĩnh vực đấu thầu và theo hình thức lựa chọn nhà thầu.

2. Việc chỉ đạo, điều  hành về công tác đấu thầu

- Báo cáo về tình hình chỉ đạo điều hành và công tác đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách gồm: việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản phân cấp trong đấu thầu và đánh giá tác động của các văn bản đó đối với hoạt động đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Cập nhật tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

3. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Kết quả về việc phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu trong năm, trong đó nêu rõ các hình thức phổ biến, quản triệt; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến, quán triệt thực hiện pháp luật về đấu thầu, số lượng đại biểu tham gia.

4. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

* Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo các nội dung dưới đây:

a) Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu.

b) Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: Nêu rõ số lượng các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trị trúng thầu, lĩnh vực đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu, số lượng kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đã được đăng tải, số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng bị hủy thầu và lý do hủy thầu. Xác định tỷ lệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

Báo cáo về số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm các cuộc kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu) và các vấn đề chính được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Báo cáo về đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu, bao gồm: tổng số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu, số lượng cán bộ có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia khóa học đấu thầu và đấu thầu qua mạng;

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu (cơ bản, nâng cao, đấu thầu qua mạng, theo chuyên đề...), số lượng học viên.

 

7. Giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm

- Việc giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng văn bản kiến nghị nhận được, cách thức và kết quả giải quyết kiến nghị;

- Việc xử lý vi phạm trong đấu thầu: tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, số lượng quyết định xử lý vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, công khai xử lý vi phạm.

8. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án/gói thầu

Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các gói thầu thuộc dự án/ dự toán bao gồm: số lượng, quốc tịch nhà thầu, lĩnh vực thực hiện của nhà thầu trúng thầu (điện, giao thông, xây dựng…).

9. Tình hình triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu

Báo cáo về việc tổ chức quán triệt, biện pháp thực hiện và kết quả thực hiện nội dung các Chỉ thị, tác động của các Chỉ thị đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

10. Tình hình triển khai thực thi Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu

11. Các nội dung khác (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020

Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị năm 2020 theo từng nội dung nêu tại Mục I, bao gồm:

1. Kết quả đạt được

2. Hạn chế, tồn tại

3. Nguyên nhân

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị đề xuất kiến nghị và giải pháp để đảm bảo triển khai tốt công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm 2020.

PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn  nhà đầu tư năm 2020

Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực, địa phương mình quản lý, bao gồm: số lượng dự án lựa chọn thực hiện theo hình thức đối tác công tư theo quy định của Chính phủ về đầu tư PPP; số lượng dự án đầu tư sử dụng đất, xã hội hóa theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

- Kết quả việc phổ biến, quán triệt bằng văn bản.

- Số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến, quán triệt thực hiện pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP/dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa đơn vị mình tổ chức trong năm 2020, số lượng đại biểu tham gia.

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP/dự án đầu tư có sử dụng đất đơn vị mình tổ chức trong năm 2020, số lượng học viên.

- Các hình thức phổ biến, quán triệt khác.

3. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Báo cáo kết quả thực hiện đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP/dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị tổng hợp số lượng danh mục dự án, thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án PPP đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong năm 2020. Nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng tải.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Báo cáo số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm các cuộc kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) và các vấn đề chính được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

5. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP/dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm: số lượng văn bản kiến nghị nhận được, cách thức và kết quả giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu (tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, công khai xử lý vi phạm).

6. Thông tin về nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại các dự án

Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các dự án PPP/dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm: số lượng, quốc tịch nhà đầu tư, thông tin cơ bản về dự án (địa điểm, quy mô, công suất, tổng mức đầu tư…).

7. Thông tin về các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nhưng chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư

Thông tin cơ bản về các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nhưng chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư: lĩnh vực đầu tư, quy mô, công suất, tổng mức đầu tư, địa điểm …

8. Cập nhật tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

9. Các nội dung khác (nếu có)

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN

Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, tồn tại này trong quá trình thực hiện dự án PPP/dự án có sử dụng đất trong năm 2020 của đơn vị.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2020, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 nêu các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đấu thầu

PHẦN III. PHẦN TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Đề nghị các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu theo các biểu kèm theo văn bản này, bao gồm:

- Biểu 2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2020 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Biểu 2.2. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2020 theo quy định tại điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Sở Tài chính chủ trì tổng hợp biểu này).

- Biểu 2.3. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2020 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Biểu 2.4. Thông tin, số liệu cụ thể về công tác lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm tập trung năm 2020 (Sở Tài chính chủ trì tổng hợp biểu này).

- Biểu 2.5. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA năm 2020.

- Biểu 2.6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

- Biểu 2.7A. Báo cáo tổng hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư trong năm 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

- Biểu 2.7B. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2020 theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

* Lưu ý: Đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng” bao gồm cả Biểu 2.3 (Biểu báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ).

PHẦN IV. VỀ TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

- Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất, không thêm bớt các cột, dòng ngoài nội dung yêu cầu của Biểu mẫu và điền đầy đủ, chính xác số liệu, đơn vị tính. Các báo cáo gởi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn. Ngoài ra, để tải file mềm Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các phụ lục hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn.

- Đối với công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn chủ trì quản lý, thẩm định công tác đấu thầu. Do vậy, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung năm 2020 theo Biểu 2.2 và Biểu 2.4 gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (các biểu mẫu trên các đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/01/2020 để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, danh sách các đơn vị thực hiện báo cáo đúng thời hạn và đảm bảo nội dung theo yêu cầu cũng như các đơn vị không đảm bảo về thời hạn và nội dung sẽ được tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đúng hạn.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020 vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/01/2020 để Sở tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

File đính kèm

Các tin khác