Thông báo về việc tiếp công dân định kì hàng tháng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 30-12-2020 03:38

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo việc tiếp công dân định kì hàng tháng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 như sau:

        1. Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 hàng tháng (trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì được bố trí vào ngày làm việc ngay tiếp sau đó).

        - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

        - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

        2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, cửa số 5, tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị tổ chức, cá nhân hỗ trợ cung cấp trước thông tin nội dung vụ việc về địa chỉ email: ttraskhdt@danang.gov.vn hoặc số điện thoại liên lạc: 0236.3817700.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết/.

Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác