Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà ở Cán bộ Đại đội Trinh sát, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 30-12-2020 04:02

Ngày 10/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà ở Cán bộ Đại đội Trinh sát, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 283/QĐ-SKHĐT với nội dung cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư kiêm quản lý: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

- Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III.

- Địa điểm thực hiện: phường Hòa Khánh Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung quy mô được phê duyệt: Đầu tư xây dựng mới Nhà ở Cán bộ Đại đội Trinh sát, mua sắm trang thiết bị kèm theo

- Tổng mức dự toán được phê duyệt: 6.851.284.958 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi bốn ngàn, chín trăm năm mươi tám đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2020 - 2022

 Trên cơ sở Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác