Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Đăng ngày 04-01-2021 02:47

Về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2020, trên địa bàn thành phố có 83 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký: 128,856 triệu USD (cùng kỳ năm 2019: 132 dự án cấp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký 438,042 triệu USD); có ); 20 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 80,057 triệu USD (cùng kỳ năm 2019: 16 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 117,38 triệu USD);

Như vậy, lũy kế đến ngày 15/12/2020, có 881 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 3,707 tỷ USD.

Về tình hình thu hút đầu tư trong nước

Trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu UBND thành phố cấp 07 Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 16.662 tỷ đồng (cùng kỳ 2019: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 8,829 tỷ đồng) .

Lũy kế đến nay, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 341 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 121.188 tỷ đồng.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác