Triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2021
Đăng ngày 22-01-2021 02:08

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Tại công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc thực hiện một số thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành.

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 324 /BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư nhằm hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.  (Công văn số 324 /BKHĐT-PC đính kèm tại đây)

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác