Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến tháng 02 năm 2021
Đăng ngày 01-03-2021 06:55

1. Về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 15/02/2021, trên địa bàn thành phố có 6 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký: 146,229 triệu USD (cùng kỳ năm 2020: 6 dự án cấp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,1 triệu USD);  có 02 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 9,198 triệu USD (cùng kỳ năm 2020: không có);

Lũy kế đến ngày 15/02/2021, có 892 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 3,862 tỷ USD.

2. Về tình hình thu hút đầu tư trong nước

Đến tháng 2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố cấp 02 Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 320.442 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 343 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 121.508 tỷ đồng.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác