Kế hoạch số 89/KH-SKHĐT ngày 03/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác bồi thường nhà nước tại Sở Kế hoạchvà Đầu tư năm 2021
Đăng ngày 08-03-2021 09:02

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-SKHĐT ngày 03/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác bồi thường nhà nước tại Sở Kế hoạchvà Đầu tư năm 2021 (đính kèm toàn văn Kế hoạch số 36/KH-UBND và Kế hoạch số 89/KH-SKHĐT tại đây)./.

Thanh tra Sở

File đính kèm

Các tin khác