Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực
Đăng ngày 10-03-2021 02:53

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực; trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 8000/UBND-STC ngày 03/12/2020, ngày 26/01/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 459/BKHĐT-KTĐPLT lấy ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 09/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1249/BKHĐT-KTĐPLT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, trong đó nêu rõ:

1. Về chủ trương cho phép thành phố Đà Nẵng lập Đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực:

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có ý kiến nhất trí với kiến nghị và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lập Đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến không phản đối việc cho phép Đà Nẵng lập Đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực mà chỉ lưu ý “việc phát triển thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính cần đảm bảo đưa ra các mục tiêu và giải pháp liên quan đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018”.

2.  Về các kiến nghị cơ chế, chính sách liên quan đến chính sách thuế, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, xây dựng dự án khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại có khu vui chơi, giải trí casino và chung cư cao cấp…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý khi xây dựng Đề án, cơ quan chủ quản Đề án phải thực hiện việc phân tích kỹ các nội dung liên quan; đồng thời phải có đánh giá các tác động của những cơ chế chính sách trên trong Đề án, ngoài ra phải cập nhật thêm diễn biến và tác động của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam đối với lộ trình thực hiện Đề án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ:

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính..." và ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

- Chấp thuận chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lập Đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập Đề án cho phù hợp.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu và thuê tư vấn (ưu tiên tư vấn quốc tế) để lập Đề án bao gồm các đề xuất về các cơ chế, chính sách xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, trong đó cần nêu rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các Bộ ngành và Thành phố.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lựa chọn nhà tài trợ và đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Phòng Tổng hợp quy hoạch

Các tin khác