Tiếp nhận viện trợ Phong trào trường học không rác do Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (Philippines) tài trợ
Đăng ngày 16-03-2021 03:26

Trong tháng 3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận viện trợ Phong trào trường học không rác do Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (Philippines) tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Phong trào trường học không rác.

2. Tên bên tài trợ: Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (GAIA) (Philippines).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực thích ứng (CAB).

6. Mục tiêu của dự án: Nâng cao sự hiểu biết về bảo vệ môi trường; tạo ra phong trào, ý thức cho học sinh về giảm rác thải, nhất là rác thải nhựa; cách sử dụng an toàn những sản phẩm tái sử dụng trong bối cảnh dịch COVID-19.

7. Nội dung thực hiện

- Tổ chức 02 khóa tập huấn, tuyên truyền tại 05 trường (mầm non, tiểu học và trung học);

- Thiết kế các hoạt động cho từng trường và tạo ra chuỗi hoạt động về giảm rác thải chung cho các trường;

- Soạn thảo, giới thiệu tài liều phù hợp cho từng đối tượng, học sinh của mỗi trường được chọn;

- Thực hiện công tác truyền thông về giảm rác thải nhựa tại 05 trường và ký cam kết “Trường học không rác thải” giữa các trường với Trung tâm CAB.

8. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

9. Thời gian thực hiện: Tháng 3-5/2021.

10. Kinh phí tài trợ: 57.500.000 đồng (Năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ Phong trào trường học không rác do Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (Philippines) tài trợ. Việc tiếp nhận dự án sẽ góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch,  đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, sinh viên nói riêng và người dân thành phố Đà Nẵng nói chung.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác