Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực
Đăng ngày 19-03-2021 10:24

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1249/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09/3/2021, của UBND thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 8000/UBND-STC ngày 03/12/2020 và ý kiến các bộ: Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ngày 19/3/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1840/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, cụ thể như sau:

Thủ tướng đồng ý về chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giao UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập Đề án theo quy định, đảm bảo khả thi, hiệu quả./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoach

Các tin khác