Thông báo về việc doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01/01/2021 – 15/03/2021)
Đăng ngày 25-03-2021 04:18

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Điều 216 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; theo đề nghị của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 870/CT-KK ngày 06 tháng 02 năm 2021 về việc phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 564 doanh nghiệp do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 01 năm trở lên kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (danh sách đính kèm).

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

File đính kèm

Các tin khác