Tiếp nhận viện trợ Nuôi dạy 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nhà trẻ số 3 – Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố do Tổ chức Orphan Voice, Mỹ tài trợ
Đăng ngày 05-04-2021 07:05

Trong tháng 3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận viện trợ Nuôi dạy 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà trẻ số 3 do Tổ chức Orphan Voice, Mỹ tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nuôi dạy 20 trẻ em có hoản cảnh đặc biệt khó khăn tại Nhà trẻ số 3.

2. Bên tài trợ: Tổ chức Orphan Voice, Mỹ tài trợ.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu của dự án: Nuôi, dạy và chăm sóc trẻ em giúp chúng có cuộc sống tự lập và có ích cho xã hội theo truyền thống và pháp luật Việt Nam.

6. Nội dung của dự án: Nuôi tập trung dài hạn tối đa 20 em từ 5 đến dưới 18 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các em được chăm sóc như trong một gia đình, được học hành, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí...nhằm giúp các em có tương lai tốt đẹp hơn.

7. Kết quả của dự án

- Giúp các em có điều kiện được đến trường, được học tập và chăm sóc toàn diện về thể chất lẫn tinh thần;

- Hạn chế nguy cơ bỏ học sớm dẫn đến các em phải lao động sớm, sa vào những tệ nạn xã hội;

- Giúp các em có tương lai tốt đẹp hơn, sống có ích cho bản thân và cộng đồng;

8. Địa điểm thực hiện: Nhà trẻ số 3 - Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

9. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: từ tháng 3/2021-31/12/2025.

10. Kinh phí tài trợ: 3.510.696.000 đồng (Ba tỷ năm trăm mười triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Nuôi dạy 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà trẻ số 3 do Tổ chức Orphan Voice, Mỹ tài trợ.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác