Hội nghị Ký kết giao ước thi đua sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung
Đăng ngày 26-04-2021 03:01

Lãnh đạo Sở KH&ĐT các tỉnh ký kết giao ước thi đua

Nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Khối thi đua, sáng ngày 24/4/2021, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Khối thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, thành phố khu vực Tây nguyên và Duyên hải Miền trung (gồm 11 đơn vị: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

* Hội nghị yêu cầu

Việc tổ chức hoạt động thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan; thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua cần bám sát nội dung giao ước thi đua của Khối; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố cũng như các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả các phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được phát động một cách sôi nổi, rộng khắp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, tránh hình thức. Xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. Gắn thi đua với khen thưởng đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời; khen đúng đối tượng, đúng thành tích nhằm động viên tinh thần làm việc, khích lệ sự tìm tòi học hỏi của mỗi cá nhân góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

*Nội dung thi đua

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ  về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

- Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

2. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của UBND cấp tỉnh trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh ủy, của Thành ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức, triển khai kiểm soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả môi trường và động lực phát triển. Thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng các phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

5. Nghiêm túc triển khai hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng như phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT phát động tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, chủ động sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 – 2025”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

6. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, địa phương, của cơ quan, đơn vị. Đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Tiếp tục chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

8. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đoàn thể “Hoàn thành tốt” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

9. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực và chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động , hiệu quả góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

10. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong việc xác định mục tiêu, xây dựng các nội dung thi đua và tiêu chí xét khen thưởng đảm bảo chính xác, chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng, minh bạch và công bằng.

11. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế của năm 2020; trong năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của từng cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.