Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bình Kỳ - giai đoạn 1 (Vệt 02 bên đường Võ Chí Công)
Đăng ngày 29-04-2021 02:53

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bình Kỳ - giai đoạn 1 (Vệt 02 bên đường Võ Chí Công)  - Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bình Kỳ - giai đoạn 1 (Vệt 02 bên đường Võ Chí Công)

- Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng.

- Tổng mức đầu tư dự án: 162.468.200.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 15 tỷ đồng).

- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016.

- Địa điểm xây dựng: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu: Xây lắp các hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng.

- Giá gói thầu: 1.590.859.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

Ghi chú: Giá gói thầu căn cứ theo dự toán đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 09/3/2021. Giá gói thầu đã bao gồm chi phí xây dựng và chi phí vận hành thử.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác