Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng - Công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng
Đăng ngày 29-04-2021 02:57

Ngày 23/4/2021, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng - Công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng tại Quyết định số 138/QĐ-SVHTT với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản về công trình

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị điều hành dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2022.

- Địa điểm xây dựng: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung Hồ sơ mời thầu

- Tên gói thầu: Xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng.

- Giá gói thầu: Tối đa không quá 321.077.626.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí dự phòng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Hai túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày.

- Thông báo mời thầu: Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin đấu thầu (bao gồm thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,...) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, Báo Đà Nẵng trong 03 kỳ liên tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trong quá trình tìm hiểu thông tin đấu thầu (theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộtrình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý tại Tầng 02, Tòa nhà làm việc các Ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng tại Tầng 02, Tòa nhà làm việc các Ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành Hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

- Giá bán hồ sơ yêu cầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).

- Bảo lãnh dự thầu: 4.816.164.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm mười sáu triệu, một trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn).

- Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.

- Thành lập tổ chuyên gia: Giao Bên mời thầu thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, am hiểu nội dung của gói thầu, am hiểu pháp luật về đấu thầu, có tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm trong quản lý đấu thầu để thực hiện các quá trình đấu thầu.

- Hội đồng mở thầu: Gồm Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia, tất cả các đơn vị dự thầu và mời đại diện cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan cung cấp tài chính và cơ quan thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán.

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác