Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-07-2021 00:47

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; Thông báo số 88/TB-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính thành phố kể từ 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Thực hiện nộp 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và đăng ký nhận kết quả hồ sơ qua đường bưu điện tại Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ https://dpi.danang.gov.vn, không đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính.

4. Mọi thông tin liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức, công dân liên hệ:

- Phụ trách chung: Ông Trần Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng - Số điện thoại: 0935.033.999

- Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Bà Phan Minh Diệu Hằng - Số điện thoại: 0935 880 945

- Các lĩnh vực khác: Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Số điện thoại: 0905 293 454

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./.

Văn phòng Sở

File đính kèm