Tiếp nhận dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược phát triển Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 22-09-2021 03:09

Ngày 10/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc Tiếp nhận dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược phát triển Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵngdo quỹ Abilis (Phần Lan) tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược phát triển Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Quỹ Abilis (Abilis Foundation, Phần Lan).

4. Chủ khoản viện trợ: Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp cơ sở dữ liệu về hội viên;

- Bản tổng thể kế hoạch chiến lược hoạt động Hội giai đoạn 2021-2025.

6. Các hoạt động chính của dự án

- Xây dựng mẫu khảo sát.

- Tập huấn cán bộ khảo sát.

- Triển khai khảo sát.

- Đánh giá lại kế hoạch chiến lược 5 năm (2015-2020) và xây dựng kế hoạch chiến lược hoạt động giai đoạn 2021-2025.

7. Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

8. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

9. Kinh phí viện trợ: 135.750.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

10. Kinh phí đối ứng: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác