Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh
Đăng ngày 23-11-2021 09:21

Ngày 02/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh, tổng mức đầu tư của dự án: 3,996 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu của dự án là hình thành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành nhằm hiện thực hóa Kiến trúc thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng; kết nối, tích hợp các ứng dụng, dịch vụ thành phố thông minh, phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, tạo thành một nền tảng thành phố thông minh toàn diện; điều phối, kiểm soát, quản lý chất lượng các dịch vụ thành phố thông minh, hỗ trợ ra quyết định; góp phần hình thành Nền tảng thành phố thông minh, đảm bảo triển khai thành công thành phố thông minh và chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng.

Quy mô của dự án hình thành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành bao gồm các phân hệ chức năng như sau: Phân hệ Quản lý thiết bị IoT và thu thập dữ liệu từ thiết bị IoT; Phân hệ Phân loại và chia sẻ dữ liệu; Phân hệ Quản lý dịch vụ và cung cấp dịch vụ; Phân hệ Quản lý và bảo mật.

Dự án do Sở Thông tin và Truyền thông là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023./.       

(Phòng Khoa giáo, văn xã)

Các tin khác