Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn chi tiết việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất
Đăng ngày 26-11-2021 02:36

Ngày 16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. Thông tư gồm 8 điều và 9 phụ lục, được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT được xây dựng bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả quy định tại Luật PPP, Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật này và pháp luật có liên quan, đặc biệt là quy định về quy trình, thủ tục đầu tư, lập, công bố danh mục dự án; hình thức, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất. Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi hơn cho quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất đang có vướng mắc; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ; bảo đảm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả kinh tế trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT thay thế Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

   (Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư)

Các tin khác