Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021
Đăng ngày 28-12-2021 08:43

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9024/BKHĐT-QLĐT ngày 21/12/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 và các Phụ lục, Biểu mẫu đính kèm, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 của đơn vị mình, cụ thể theo các Phụ lục hướng dẫn và hệ thống Biểu mẫu đính kèm.

Đối với công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn chủ trì quản lý, thẩm định công tác đấu thầu. Do vậy, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung năm 2021 theo Biểu 2.2 và Biểu 2.4 gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/01/2021 để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các báo cáo và biểu mẫu, các đơn vị vui lòng gửi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn. Ngoài ra, để tải file mềm Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các phụ lục hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn, (tại mục Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021). Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021 vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/01/2022 để Sở tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Danh sách các đơn vị thực hiện báo cáo đúng thời hạn và đảm bảo nội dung theo yêu cầu cũng như các đơn vị không đảm bảo về thời hạn và nội dung sẽ được tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc đầy đủ và đúng hạn).

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị!

Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

 

File đính kèm