Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 28-03-2022 09:53

Ngày 16/3/2022, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 705/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tổng mức đầu tư dự án tổng thể: 59.184.363.530 đồng.

- Tổng mức đầu tư hợp phần do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị làm chủ đầu tư: 25.497.284.011 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2022 bố trí 6,0 tỷ đồng).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu: Lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch.

- Giá gói thầu: 217.756.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2022.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày thực hiện + 90 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan.

Ghi chú: Giá gói thầu căn cứ theo dự toán đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/8/2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác