Tiếp nhận dự án Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch thông qua Tổ chức iDE tài trợ
Đăng ngày 31-03-2022 16:28

Vừa qua, Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), thông qua Tổ chức iDE (International Development Enterprises) đã có Thư đề nghị tài trợ cho thành phố Đà Nẵng dự án Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa. Dự án bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam.

2. Tên bên tài trợ: Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), thông qua Tổ chức iDE (International Development Enterprises).3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Mục tiêu và kết quả của dự án

- Tăng cơ hội sinh kế trong việc quản lý rác thải nhựa: Tăng 25% lợi nhuận cho các thành phần kinh tế tham gia chính thức và phi chính thức trong hệ sinh thái rác thải nhựa ở địa bàn dự án;

- Thu gom, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa một cách có trách nhiệm: 3.500 tấn rác thải nhựa sẽ được thu gom, xử lý và tiêu thụ, nhằm tránh việc lượng rác thải nhựa này có khả năng trôi ra đại dương;

- Giảm lượng rác thải nhựa hiện có trong môi trường tự nhiên: Nâng tỷ lệ thu hồi nhựa từ các loại rác thải nhựa ở địa bàn dự án lên 35% từ mức dưới 15% hiện nay;

- Các doanh nghiệp tái chế rác thải nhựa ở Việt Nam cung cấp các sản phẩm mong muốn với giá cạnh tranh thị trường và có nguồn cung cấp nguyên liệu đáng tin cậy để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai: Tăng giá trị đầu tư vào nền kinh tế rác thải nhựa trong địa bàn dự án từ 0 lên 3.000.000 Krone Đan Mạch (DKK).

6. Địa điểm thực hiện: thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2024.

8. Kinh phí tài trợ: 34.570.900.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ năm trăm bảy mươi triệu chín trăm nghìn đồng).

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác