Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Đăng ngày 31-03-2022 16:33

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này

  (Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ đính kèm tại đây)

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác