Ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 13-05-2022 10:39

Ngày 09/4/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Nội dung cụ thể của Phong trào bao gồm: 12 nội dung thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 13 nội dung thuộc Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách địa phương đã phân bổ trong năm 2022. Ngoài ra, các đơn vị có thể chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực chủ trì theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

 Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác