Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-05-2022 11:05

Ngày 04/5/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Viện trợ phi dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Tổ chức Village of Hope Femin Foundation (VHFF).

4. Chủ khoản viện trợ: Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

5. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng).

6. Mục đích của khoản viện trợ: Hỗ trợ nuôi dạy trẻ em sống và học tập tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian tiếp nhận: Tháng 3/2022.

8. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng.

9. Tổng giá trị viện trợ: 381.706.590 đồng (Ba trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm chín mươi đồng).

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác