Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án: Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn về phía Đông Nam (giai đoạn 4)
Đăng ngày 25-05-2022 08:07

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho dự án Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn về phía Đông Nam (giai đoạn 4) tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 với các nội dung sau:

- Tên dự án: Mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn về phía Đông Nam (giai đoạn 4).

- Người quyết định đầu tư : Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

- Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ yếu:

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng từ năm “năm 2010 - nay” thành “năm 2010-2022”.

+ Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác