Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu số 4 - Vệt khai thác quỹ đất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến và Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford)
Đăng ngày 25-05-2022 08:09

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cho dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu số 4 - Vệt khai thác quỹ đất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến và Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford) tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 với các nội dung sau:

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu số 4 - Vệt khai thác quỹ đất dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến và Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford).

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng.

- Địa điểm thực hiện: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 56.233.776.000 đồng.

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ yếu:

+ Bổ sung tuyến đường 11,5m từ Khu số 4 mở rộng - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn đến Khu số 4 thuộc Vệt KTQĐ dự án mở rộng đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford) theo quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 13/4/2015; Được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 và Quyết định số 3419/QĐ-UNBd ngày 03/8/2019.

+ Điều chỉnh, bổ sung hạng mục San nền, giao thông và thoát nước dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến và Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford) theo Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Bổ sung kinh phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6883/UBND-STNMT ngày 10/10/2019.

+ Bổ sung khối lượng vận chuyển giá hạ, xà bần đổ đi theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3185/UBND-ĐTĐT ngày 25/5/2021.

+ Bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố đã được Ban Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn thống kê tổng hợp tại Công văn số 158/BGPMB-THTC ngày 02/4/2021.

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2010 - 20221” thành “ Năm 2010 - 2023”

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác